Słowniczek definicji:

Klient – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia.

Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, które chce zamówić.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.januszeontour.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Dane Sprzedawcy: Agnieszka Goleniowska, ul. Marcina Dragana 9c/25, 80-807 Gdańsk, NIP: 5932511322

 

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://januszeontour.pl.

2. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (zakładania konta w sklepie).

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

5. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

7. Dokument sprzedaży (faktura) wysyłany jest w formie papierowej razem z zamówieniem.

§ 2. Formy płatności oraz wysyłki

1. Zapłaty za Zamówienie można dokonać płatnością on-line (poprzez serwis Przelewy24) lub tradycyjnym przelewem bankowym.

2. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki to 5,90 zł (każdy kolejny egzemplarz +4 zł).

3. Wysyłka realizowana jest tylko na terenie Polski – nie prowadzimy sprzedaży do innych krajów.

§ 3. Reklamacje

1. Klient ma prawo złożyć reklamację, gdy dostarczony towar posiada wady fabryczne, posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu lub jest niezgodny z zamawianym towarem.

2. Reklamacje należy składać na adres e-mailowy Sprzedawcy: agnieszka.slyszewska@gmail.com lub goleniowski@wp.pl.

3. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru.

§ 4. Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.). Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia towaru.

2. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu na adres agnieszka.slyszewska@gmail.com lub goleniowski@wp.pl. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi e-mail potwierdzający otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru.

4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.

5. Klient odsyła towar będący przedmiotem umowy na własny koszt.

6. Sprzedający niezwłocznie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi koszt zakupu towaru oraz koszt jego dostarczenia. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

7. Zwrot płatności odbywa się tą samą metodą, jaką Klient kupił towar, chyba że Klient wyrazi chęć innego sposobu płatności, a Sprzedawca się na to zgodzi.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

2. Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie danych Sklepu Internetowego. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych Sklepu Internetowego. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sprzedawcę zamówienia.

3. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Sklepu Internetowego. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://januszeontour.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

Załącznik nr 1:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz należy wypełnić, podpisać, zeskanować i odesłać na adres agnieszka.slyszewska@gmail.com lub goleniowski@wp.pl tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i Nazwisko Klienta(-ów): _________________________________________________________________________

Adres Klienta(-ów): ___________________________________________________________________________________

Numer konta bankowego: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ja / My* niżej podpisana / podpisany /podpisani* niniejszym informuję / informujemy* o moim / naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży / umowy dostawy* następujących rzeczy: _______________________________________________________________________________________________________________

Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej / naszej* umowy podaję / podajemy* Numer zamówienia: _______________________.

Data zawarcia umowy/odbioru: __________________________

Miejscowość i Data: ___________________________________

Podpis: _____________________________________________

*niepotrzebne skreślić